Woodward Inc (WWD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 171 698 417 298 240 395 259 602 180 378 200 507
Amortyzacja 120 628 259 048 131 158 142 004 116 131 80 917
Zmiana stanu należności -455 101 503 378 -32 762 161 411 16 659 57 432
Zmiana stanu zapasów -325 655 401 999 -78 893 -32 760 76 091 11 822
Zmiana stanu gotówki -785 266 743 337 52 200 17 614 -7 593 6 462
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 193 638 929 338 349 491 390 608 299 292 307 537
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -52 868 -75 378 -47 087 -99 066 -127 140 -92 336
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -65 449 -70 594 -6 880 -102 527 -896 567 -91 866
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -442 378 -272 636 -290 242 -265 599 605 998 -211 813