Woodward Inc (WWD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 232 368 171 698 208 649 240 395 259 602 180 378 200 507
Amortyzacja 119 743 120 628 129 524 131 158 142 004 116 131 80 917
Zmiana stanu należności 148 836 -455 101 -31 744 -32 762 161 411 16 659 57 432
Zmiana stanu zapasów 3 556 -325 655 -17 972 -78 893 -32 760 76 091 11 822
Zmiana stanu gotówki 29 603 -785 266 296 782 52 200 17 614 -7 593 6 462
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 308 543 193 638 464 669 349 491 390 608 299 292 307 537
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -76 500 -52 868 -37 689 -47 087 -99 066 -127 140 -92 336
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -73 551 -65 449 -35 297 -6 880 -102 527 -896 567 -91 866
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -196 473 -442 378 -136 318 -290 242 -265 599 605 998 -211 813