Woodward Inc (WWD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 107 844 893 110 149 773 97 573 79 959 87 552
Inwestycje krótkoterminowe 74 695 122 336 52 786 55 691 43 390 38 574
Należności 615 143 1 070 240 566 866 599 628 438 217 421 558
Zapasy 514 287 839 942 437 943 516 836 549 596 473 505
Pozostałe aktywa obrotowe 74 695 122 336 52 786 55 691 43 390 38 574
Aktywa obrotowe razem 1 311 970 2 929 450 1 210 860 1 271 230 1 114 800 1 021 190
Inwestycje długotrminowe 2 494 480 5 252 560 2 692 470 2 685 300 2 675 850 1 735 920
Rzeczowe aktywa trwałe 910 472 1 901 140 997 415 1 051 010 1 051 700 922 043
Wartość firmy 772 559 1 610 670 808 252 797 853 813 250 556 545
Wartości niematerialne 460 580 1 118 580 606 711 611 992 700 883 171 882
Pozostałe aktywa trwałe 327 419 594 048 265 435 198 517 85 144 65 500
Aktywa razem 3 806 450 8 182 010 3 903 340 3 956 530 3 790 650 2 757 110

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 230 519 341 818 134 242 240 460 226 285 232 788
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 67 656 1 456 101 634 220 000 153 635 32 600
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 240 938 389 240 156 456 246 976 211 258 161 846
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 539 113 732 514 392 332 707 436 591 178 427 234
Długoterminowe zobowiązania finansowe 709 760 1 468 240 736 849 864 899 1 092 400 580 286
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 507 813 1 206 280 603 336 506 088 398 055 344 798
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 905 320 3 752 450 1 910 660 2 229 780 2 252 540 1 385 730
Akcje zwykłe 61 517 126 574 62 267 61 950 61 493 61 366
Zyski (straty) zatrzymane 2 727 230 5 201 030 2 427 900 2 224 920 1 966 640 1 820 270
Akcje własne -1 033 980 -1 179 810 -586 698 -611 480 -547 839 -566 776
Kapitał własny 1 901 120 4 429 560 1 992 680 1 726 740 1 538 100 1 371 380
Pasywa razem 3 806 450 8 182 010 3 903 340 3 956 530 3 790 650 2 757 110