United Therapeutics Corp (UTHR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 475 800 514 800 -104 500 589 200 417 900
Amortyzacja 49 900 49 900 45 900 35 900 31 000
Zmiana stanu należności 41 300 6 000 -24 300 -121 400 82 600
Zmiana stanu zapasów 7 300 -6 900 -7 600 -6 900 7 900
Zmiana stanu gotówki 95 700 349 100 70 000 488 500 -123 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 598 200 755 700 206 600 778 400 474 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -120 800 -59 300 -83 700 -184 400 -86 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -486 900 -738 500 -335 400 -820 600 -835 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 44 800 -16 900 611 200 6 300 43 300