United Therapeutics Corp (UTHR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 984 800 727 300 475 800 514 800 -104 500 589 200 417 900
Amortyzacja 53 200 51 300 49 900 49 900 45 900 35 900 31 000
Zmiana stanu należności 58 500 21 700 41 300 6 000 -24 300 -121 400 82 600
Zmiana stanu zapasów 9 800 8 200 7 300 -6 900 -7 600 -6 900 7 900
Zmiana stanu gotówki 155 400 908 000 95 700 349 100 70 000 488 500 -123 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 978 000 802 500 598 200 755 700 206 600 778 400 474 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -230 400 -138 800 -120 800 -59 300 -83 700 -184 400 -86 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -719 600 -811 500 -486 900 -738 500 -335 400 -820 600 -835 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 900 75 400 44 800 -16 900 611 200 6 300 43 300