United Therapeutics Corp (UTHR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 936 300 1 685 500 1 483 300 1 448 800 1 627 800 1 725 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 151 600 122 500 108 100 117 600 198 700 105 700
Zysk ze sprzedaży brutto 1 784 700 1 563 000 1 375 200 1 331 200 1 429 100 1 619 600
Koszty badań i rozwoju 322 900 540 100 357 700 1 182 600 357 900 264 600
Koszty ogólnego zarządu 482 100 467 000 423 900 336 200 265 800 330 100
Zysk operacyjny 979 700 555 900 593 600 -187 600 805 400 1 024 900
Koszty odsetek netto -12 800 1 900 -5 100 0 -14 700 9 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 950 600 593 900 638 900 -165 000 758 900 769 500
Podatek dochodowy 223 300 118 100 124 100 -60 500 169 700 351 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 727 300 475 800 514 800 -104 500 589 200 417 900