United Therapeutics Corp (UTHR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 838 700 1 930 700 1 835 000 1 485 900 1 415 900 927 400
Inwestycje krótkoterminowe 219 200 100 400 88 300 133 800 75 400 115 500
Należności 220 400 198 700 157 400 151 400 175 700 297 100
Zapasy 102 000 93 800 86 500 93 400 101 000 107 900
Pozostałe aktywa obrotowe 219 200 100 400 88 300 133 800 75 400 115 500
Aktywa obrotowe razem 3 380 300 2 323 600 2 167 200 1 864 500 1 768 000 1 447 900
Inwestycje długotrminowe 2 664 200 2 845 500 2 447 800 2 048 900 1 633 000 1 431 500
Rzeczowe aktywa trwałe 861 500 780 900 731 600 738 500 699 700 545 700
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 44 500 44 600 158 100 158 300 170 800 45 600
Pozostałe aktywa trwałe 114 300 108 200 169 900 154 600 224 200 224 100
Aktywa razem 6 044 500 5 169 100 4 615 000 3 913 400 3 401 000 2 879 400

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 4 100 3 800 4 100 9 900 23 100 8 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 250 000 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 339 100 301 600 319 200 203 100 253 500 436 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 343 200 305 400 323 300 463 000 276 600 444 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 800 000 800 000 800 000 600 000 250 000 250 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 104 600 104 800 96 500 70 000 66 600 63 700
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 247 800 1 210 200 1 219 800 1 133 000 593 200 758 400
Akcje zwykłe 45 500 44 900 44 200 43 800 43 500 44 000
Zyski (straty) zatrzymane 5 042 300 4 315 000 3 839 200 3 325 200 3 434 800 2 845 600
Akcje własne -2 579 200 -2 579 200 -2 579 200 -2 579 200 -2 579 200 -2 579 200
Kapitał własny 4 796 700 3 958 900 3 395 200 2 780 400 2 807 800 2 121 000
Pasywa razem 6 044 500 5 169 100 4 615 000 3 913 400 3 401 000 2 879 400