Ralph Lauren Corp (RL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 600 100 -121 100 384 300 430 900 162 800 -99 300
Amortyzacja 229 700 247 600 269 500 281 300 295 200 307 500
Zmiana stanu należności -26 500 149 600 -185 300 -31 900 -26 600 -29 600
Zmiana stanu zapasów 218 300 22 800 -81 600 56 500 -30 200 -333 500
Zmiana stanu gotówki -178 100 660 200 128 800 -16 500 651 000 268 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 715 900 380 900 754 600 783 800 975 100 952 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -166 900 -107 800 -270 300 -197 700 -161 600 -284 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -717 900 -195 000 -702 100 -879 300 -189 100 -207 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -665 700 -356 800 -438 200 -605 700 -197 500 -518 100