Ralph Lauren Corp (RL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 522 700 600 100 -121 100 384 300 430 900 162 800 -99 300
Amortyzacja 220 500 229 700 247 600 269 500 281 300 295 200 307 500
Zmiana stanu należności 39 100 -26 500 149 600 -185 300 -31 900 -26 600 -29 600
Zmiana stanu zapasów 94 000 218 300 22 800 -81 600 56 500 -30 200 -333 500
Zmiana stanu gotówki -1 032 700 -178 100 660 200 128 800 -16 500 651 000 268 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 411 000 715 900 380 900 754 600 783 800 975 100 952 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -217 500 -166 900 -107 800 -270 300 -197 700 -161 600 -284 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 471 500 -717 900 195 000 -702 100 -879 300 -189 100 -207 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 208 800 -665 700 356 800 -438 200 -605 700 -197 500 -518 100