Ralph Lauren Corp (RL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 565 700 2 598 400 2 776 500 2 116 300 1 987 500 2 004 000 1 353 000
Inwestycje krótkoterminowe 111 300 104 900 109 300 107 700 157 900 136 800 142 800
Należności 575 800 536 700 563 200 413 600 598 900 630 800 657 400
Zapasy 1 071 300 977 300 759 000 736 200 817 800 761 300 791 500
Pozostałe aktywa obrotowe 111 300 104 900 109 300 107 700 157 900 136 800 142 800
Aktywa obrotowe razem 3 324 100 4 217 300 4 208 000 3 375 200 3 594 800 3 548 400 2 954 500
Inwestycje długotrminowe 3 465 400 3 507 400 3 679 500 3 904 700 2 348 000 2 594 900 2 697 500
Rzeczowe aktywa trwałe 955 500 969 500 1 014 000 979 500 1 039 200 1 186 300 1 316 000
Wartość firmy 898 900 908 700 934 600 915 500 919 600 950 500 904 600
Wartości niematerialne 88 900 102 900 121 100 141 000 163 700 188 000 219 800
Pozostałe aktywa trwałe 116 300 92 600 78 900 103 900 83 100 61 900 76 100
Aktywa razem 6 789 500 7 724 700 7 887 500 7 279 900 5 942 800 6 143 300 5 652 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 371 600 448 700 355 900 246 800 202 300 165 600 147 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 20 300 519 600 19 700 784 400 22 300 327 700 22 600
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 101 600 1 287 400 1 209 200 1 060 800 975 500 1 093 900 989 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 493 500 2 255 700 1 584 800 2 092 000 1 200 100 1 587 200 1 159 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 453 800 1 478 100 2 003 400 585 800 901 700 524 400 839 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 263 400 310 200 389 700 330 700 503 600 530 800 333 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 359 000 5 188 700 5 283 100 4 586 800 2 655 600 2 685 900 2 352 400
Akcje zwykłe 67 700 73 000 73 500 75 800 80 600 81 700 82 700
Zyski (straty) zatrzymane 6 598 200 6 274 900 5 872 900 5 994 000 5 979 100 5 752 200 5 751 900
Akcje własne -6 797 300 -6 308 700 -5 816 100 -5 778 400 -5 083 600 -4 581 000 -4 563 900
Kapitał własny 2 430 500 2 536 000 2 604 400 2 693 100 3 287 200 3 457 400 3 299 600
Pasywa razem 6 789 500 7 724 700 7 887 500 7 279 900 5 942 800 6 143 300 5 652 000