Ralph Lauren Corp (RL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 218 500 4 400 800 6 159 800 6 313 000 6 182 300 6 652 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 071 000 1 539 400 2 506 500 2 427 000 2 430 600 3 001 700
Zysk ze sprzedaży brutto 4 147 500 2 861 400 3 653 300 3 886 000 3 751 700 3 651 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 305 600 2 638 500 3 237 500 3 168 300 3 095 500 3 149 400
Zysk operacyjny 841 900 222 900 415 800 717 700 651 700 472 400
Koszty odsetek netto 48 500 38 800 -16 800 -20 100 5 900 12 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 754 600 -74 800 326 400 582 500 489 200 -104 900
Podatek dochodowy 154 500 46 300 -57 900 151 600 326 400 -5 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 600 100 -121 100 384 300 430 900 162 800 -99 300