Pricesmart Inc. (PSMT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 066 090 3 619 870 3 329 190 3 223 920 3 166 700 2 996 630
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 384 940 2 975 340 2 774 780 2 695 690 2 656 520 2 519 750
Zysk ze sprzedaży brutto 681 148 644 533 554 410 528 227 510 182 476 876
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 511 346 484 637 429 954 409 255 379 949 338 642
Zysk operacyjny 168 331 159 047 122 911 116 246 129 320 138 190
Koszty odsetek netto 7 410 5 231 5 594 2 450 3 656 4 968
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 156 411 147 128 115 945 111 049 122 580 132 742
Podatek dochodowy 51 858 48 969 37 764 37 560 48 177 42 018
Udziały niekontrolujące 19 196 72 298 75 0
Zysk (strata) netto 103 289 96 681 77 267 72 470 73 431 89 403