Pricesmart Inc. (PSMT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Zysk (strata) netto 103 289 96 681 77 267 72 470 73 431 89 403
Amortyzacja 67 868 64 983 61 225 54 958 52 640 46 292
Zmiana stanu należności 1 032 -794 3 281 1 013 2 399 -1 004
Zmiana stanu zapasów 74 700 80 202 -21 764 10 248 10 079 28 039
Zmiana stanu gotówki -3 423 -93 697 226 292 -6 066 -36 670 -37 088
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 121 829 127 166 259 268 170 332 119 454 122 856
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -120 660 -113 174 -100 320 -140 061 -98 109 -135 294
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -74 756 -116 721 -131 212 -124 704 -153 779 -135 217
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 209 -95 137 75 563 -31 955 -27 817 -21 805