NVIDIA Corp (NVDA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży 26 914 000 16 675 000 10 918 000 11 716 000 9 714 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 439 000 6 279 000 4 150 000 4 545 000 3 892 000
Zysk ze sprzedaży brutto 17 475 000 10 396 000 6 768 000 7 171 000 5 822 000
Koszty badań i rozwoju 5 268 000 3 924 000 2 829 000 2 376 000 1 797 000
Koszty ogólnego zarządu 2 166 000 1 940 000 1 093 000 991 000 815 000
Zysk operacyjny 10 041 000 4 532 000 2 846 000 3 804 000 3 210 000
Koszty odsetek netto 207 000 127 000 -126 000 -78 000 -8 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 941 000 4 409 000 2 970 000 3 896 000 3 196 000
Podatek dochodowy 189 000 77 000 174 000 -245 000 149 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 9 752 000 4 332 000 2 796 000 4 141 000 3 047 000