NVIDIA Corp (NVDA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Zysk (strata) netto 4 368 000 9 752 000 4 332 000 2 796 000 4 141 000 3 047 000
Amortyzacja 1 544 000 1 174 000 1 098 000 381 000 262 000 199 000
Zmiana stanu należności -823 000 2 221 000 772 000 233 000 159 000 439 000
Zmiana stanu zapasów 2 554 000 779 000 847 000 -596 000 779 000 2 000
Zmiana stanu gotówki -7 912 000 9 647 000 664 000 3 475 000 314 000 310 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 641 000 9 108 000 5 822 000 4 761 000 3 743 000 3 502 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 833 000 -976 000 -1 128 000 -489 000 -600 000 -593 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 7 375 000 -9 830 000 -19 675 000 6 145 000 -4 097 000 1 278 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 617 000 1 865 000 3 804 000 -792 000 -2 866 000 -2 544 000