NVIDIA Corp (NVDA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 13 296 000 21 208 000 11 561 000 10 897 000 7 422 000 7 108 000
Inwestycje krótkoterminowe 791 000 366 000 239 000 157 000 136 000 86 000
Należności 3 827 000 4 650 000 2 429 000 1 657 000 1 424 000 1 265 000
Zapasy 5 159 000 2 605 000 1 826 000 979 000 1 575 000 796 000
Pozostałe aktywa obrotowe 791 000 366 000 239 000 157 000 136 000 86 000
Aktywa obrotowe razem 23 073 000 28 829 000 16 055 000 13 690 000 10 557 000 9 255 000
Inwestycje długotrminowe 18 109 000 15 358 000 12 736 000 3 625 000 2 735 000 1 986 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 807 000 2 778 000 2 149 000 1 674 000 1 404 000 997 000
Wartość firmy 4 372 000 4 349 000 4 193 000 618 000 618 000 618 000
Wartości niematerialne 1 676 000 2 339 000 2 737 000 49 000 45 000 52 000
Pozostałe aktywa trwałe 3 521 000 3 575 000 2 144 000 118 000 668 000 319 000
Aktywa razem 41 182 000 44 187 000 28 791 000 17 315 000 13 292 000 11 241 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 1 193 000 1 783 000 1 201 000 687 000 511 000 596 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 250 000 0 999 000 54 000 0 20 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 120 000 2 552 000 1 725 000 1 043 000 818 000 537 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 563 000 4 335 000 3 925 000 1 784 000 1 329 000 1 153 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 9 703 000 10 946 000 5 964 000 1 991 000 1 988 000 1 985 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 666 000 1 308 000 1 134 000 746 000 614 000 614 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 19 081 000 17 575 000 11 898 000 5 111 000 3 950 000 3 770 000
Akcje zwykłe 2 487 000 2 496 000 2 468 000 609 000 608 000 599 000
Zyski (straty) zatrzymane 10 171 000 16 235 000 18 908 000 14 971 000 12 565 000 8 787 000
Akcje własne 0 0 -10 756 000 -9 814 000 -9 263 000 -6 650 000
Kapitał własny 22 101 000 26 612 000 16 893 000 12 204 000 9 342 000 7 471 000
Pasywa razem 41 182 000 44 187 000 28 791 000 17 315 000 13 292 000 11 241 000