Lam Research Corp. (LRCX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
2017
(25 cze 2017)
Zysk (strata) netto 4 605 290 3 908 460 2 251 750 2 191 430 2 380 680 1 697 760
Amortyzacja 333 739 307 151 268 525 309 281 326 395 306 905
Zmiana stanu należności 1 287 390 929 331 641 577 -721 414 503 538 411 253
Zmiana stanu zapasów 1 277 000 789 270 359 884 -336 022 643 246 261 005
Zmiana stanu gotówki -2 071 400 -981 117 1 279 050 481 608 -1 091 570 -786 772
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 099 670 3 588 160 2 126 450 3 176 010 2 655 750 2 029 280
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -546 034 -349 096 -203 239 -303 491 -273 469 -157 419
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 612 275 73 271 -244 084 -1 637 050 2 748 440 -2 058 610
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 578 940 -4 166 980 -623 930 -2 390 080 -3 272 060 -2 632 390