Lam Research Corp. (LRCX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
2017
(25 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 5 374 700 3 657 730 5 729 140 6 710 250 5 431 200 4 949 600 6 041 160
Inwestycje krótkoterminowe 214 149 347 391 207 528 146 160 133 544 147 218 195 022
Należności 2 823 380 4 313 820 3 026 430 2 097 100 1 455 520 2 176 940 1 673 400
Zapasy 4 816 190 3 966 290 2 689 290 1 900 020 1 540 140 1 876 160 1 232 920
Pozostałe aktywa obrotowe 214 149 347 391 207 528 146 160 133 544 147 218 195 022
Aktywa obrotowe razem 13 228 400 12 285 200 11 652 400 10 853 500 8 560 410 9 149 910 9 142 500
Inwestycje długotrminowe 5 553 230 4 910 400 4 239 760 3 705 510 3 440 920 3 329 570 2 980 270
Rzeczowe aktywa trwałe 1 856 670 1 647 590 1 303 480 1 071 500 1 059 080 902 547 685 595
Wartość firmy 1 622 490 1 515 110 1 490 130 1 484 440 1 484 600 1 484 900 1 385 670
Wartości niematerialne 168 454 101 850 132 365 168 532 216 950 317 836 410 995
Pozostałe aktywa trwałe 1 536 900 1 394 310 1 061 300 727 134 425 123 367 979 241 799
Aktywa razem 18 781 600 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300 12 479 500 12 122 800

Pasywa

w tys. USD

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
2017
(25 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 470 702 1 011 210 829 710 592 387 376 561 510 983 464 643
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8 358 7 381 11 349 839 877 667 131 610 030 908 439
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 705 860 3 546 170 2 686 810 1 730 180 1 327 960 2 029 300 1 577 030
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 184 920 4 564 760 3 527 870 3 162 440 2 371 650 3 150 310 2 950 120
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 003 180 4 998 450 4 990 330 4 970 850 3 822 770 1 806 560 1 784 970
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 383 370 1 354 060 1 346 760 1 242 270 1 083 610 942 565 400 364
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 10 571 500 10 917 300 9 864 960 9 375 560 7 278 030 5 899 440 5 135 450
Akcje zwykłe 135 472 139 899 143 609 144 814 152 478 161 643 162 222
Zyski (straty) zatrzymane 22 032 100 18 454 700 14 684 900 11 520 600 9 930 920 8 261 190 6 249 690
Akcje własne -21 530 400 -19 481 400 -15 646 700 -12 949 900 -11 602 600 -7 846 480 -5 216 190
Kapitał własny 8 210 170 6 278 370 6 027 190 5 183 490 4 723 300 6 580 040 6 987 310
Pasywa razem 18 781 600 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300 12 479 500 12 122 800