Intuit Inc (INTU)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży 14 368 000 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000 5 964 000 5 177 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 980 000 2 266 000 1 633 000 1 356 000 1 147 000 962 000 797 000
Zysk ze sprzedaży brutto 11 388 000 10 460 000 8 000 000 6 323 000 5 637 000 5 002 000 4 380 000
Koszty badań i rozwoju 2 539 000 2 347 000 1 678 000 1 392 000 1 233 000 1 186 000 998 000
Koszty ogólnego zarządu 5 062 000 4 986 000 3 626 000 2 727 000 2 524 000 2 298 000 1 973 000
Zysk operacyjny 3 141 000 2 571 000 2 500 000 2 176 000 1 854 000 1 497 000 1 395 000
Koszty odsetek netto 142 000 81 000 29 000 14 000 -31 000 2 000 23 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 989 000 2 542 000 2 556 000 2 198 000 1 881 000 1 503 000 1 367 000
Podatek dochodowy 605 000 476 000 494 000 372 000 324 000 292 000 396 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 384 000 2 066 000 2 062 000 1 826 000 1 557 000 1 211 000 971 000