Intuit Inc (INTU)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Zysk (strata) netto 2 066 000 2 062 000 1 826 000 1 557 000 1 211 000 971 000
Amortyzacja 746 000 363 000 218 000 225 000 253 000 236 000
Zmiana stanu należności 25 000 353 000 9 000 15 000 -29 000 38 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -589 000 -3 180 000 4 310 000 1 024 000 939 000 -303 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 889 000 3 250 000 2 414 000 2 324 000 2 112 000 1 599 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -229 000 -125 000 -137 000 -155 000 -124 000 -230 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 421 000 -3 965 000 -97 000 -566 000 -532 000 -85 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 732 000 -3 176 000 -2 034 000 -1 034 000 -634 000 -1 632 000