Intuit Inc (INTU)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 662 000 3 281 000 3 870 000 7 050 000 2 740 000 1 716 000 777 000
Inwestycje krótkoterminowe 354 000 796 000 316 000 314 000 266 000 184 000 100 000
Należności 1 121 000 539 000 514 000 161 000 152 000 137 000 166 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 354 000 796 000 316 000 314 000 266 000 184 000 100 000
Aktywa obrotowe razem 5 557 000 5 047 000 5 157 000 7 980 000 3 594 000 2 404 000 1 415 000
Inwestycje długotrminowe 22 223 000 22 687 000 10 359 000 2 951 000 2 689 000 2 774 000 2 653 000
Rzeczowe aktywa trwałe 969 000 888 000 780 000 734 000 780 000 812 000 1 030 000
Wartość firmy 13 780 000 13 736 000 5 613 000 1 654 000 1 655 000 1 611 000 1 295 000
Wartości niematerialne 6 419 000 7 061 000 3 252 000 28 000 54 000 61 000 22 000
Pozostałe aktywa trwałe 417 000 344 000 283 000 225 000 187 000 190 000 143 000
Aktywa razem 27 780 000 27 734 000 15 516 000 10 931 000 6 283 000 5 178 000 4 068 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 638 000 737 000 623 000 305 000 274 000 178 000 157 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 499 000 0 1 338 000 50 000 50 000 50 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 152 000 2 394 000 2 032 000 1 886 000 1 642 000 1 888 000 1 737 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 790 000 3 630 000 2 655 000 3 529 000 1 966 000 2 116 000 1 944 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 120 000 6 415 000 2 034 000 2 031 000 386 000 388 000 438 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 117 000 87 000 53 000 42 000 145 000 320 000 332 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 10 511 000 11 293 000 5 647 000 5 825 000 2 534 000 2 824 000 2 714 000
Akcje zwykłe 281 000 280 000 270 000 261 000 260 000 256 000 257 000
Zyski (straty) zatrzymane 15 067 000 13 581 000 12 296 000 10 885 000 9 621 000 8 101 000 7 297 000
Akcje własne -16 772 000 -14 805 000 -12 951 000 -11 929 000 -11 611 000 -11 050 000 -10 778 000
Kapitał własny 17 269 000 16 441 000 9 869 000 5 106 000 3 749 000 2 354 000 1 354 000
Pasywa razem 27 780 000 27 734 000 15 516 000 10 931 000 6 283 000 5 178 000 4 068 000