Federal Signal Corp. (FSS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 434 800 1 213 200 1 130 800 1 221 300 1 089 500 898 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 089 900 924 500 837 200 898 500 807 400 677 300
Zysk ze sprzedaży brutto 344 900 288 700 293 600 322 800 282 100 221 200
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 171 700 149 200 158 800 173 200 159 100 144 700
Zysk operacyjny 160 300 128 600 134 800 149 600 123 000 76 500
Koszty odsetek netto 10 300 4 500 5 700 7 900 9 300 7 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 150 900 117 600 124 600 138 600 111 600 61 000
Podatek dochodowy 30 500 17 000 28 500 30 200 17 900 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 120 400 100 600 96 200 108 500 94 000 61 600