Federal Signal Corp. (FSS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 40 500 81 700 31 600 37 400 37 500
Inwestycje krótkoterminowe 25 400 11 800 12 000 9 400 10 900
Należności 136 000 127 000 134 200 124 400 118 200
Zapasy 229 100 185 000 182 900 157 300 137 200
Pozostałe aktywa obrotowe 25 400 11 800 12 000 9 400 10 900
Aktywa obrotowe razem 431 000 405 500 360 700 328 500 303 800
Inwestycje długotrminowe 935 100 803 300 804 800 695 300 688 500
Rzeczowe aktywa trwałe 250 300 220 200 207 300 158 600 147 300
Wartość firmy 432 200 394 200 388 800 375 100 377 300
Wartości niematerialne 205 700 153 500 162 900 143 100 151 800
Pozostałe aktywa trwałe 8 700 3 800 7 900 5 600 5 400
Aktywa razem 1 366 100 1 208 800 1 165 500 1 023 800 992 300

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 64 800 51 600 65 000 66 100 51 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 600 200 200 200 300
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 105 000 96 600 95 000 92 500 65 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 170 400 148 400 160 200 158 800 117 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 282 200 209 800 220 300 209 900 277 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 54 200 78 500 68 200 77 300 93 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 582 100 506 700 523 900 493 700 534 900
Akcje zwykłe 60 800 60 300 60 200 59 900 59 700
Zyski (straty) zatrzymane 683 600 605 000 528 200 432 500 346 600
Akcje własne -151 000 -119 800 -93 000 -88 500 -86 100
Kapitał własny 784 000 702 100 641 600 530 100 457 400
Pasywa razem 1 366 100 1 208 800 1 165 500 1 023 800 992 300