Federal Signal Corp. (FSS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 120 400 100 600 96 200 108 500 94 000 61 600
Amortyzacja 54 700 50 400 44 800 41 500 36 400 30 000
Zmiana stanu należności 37 800 9 000 -7 200 9 800 6 200 36 900
Zmiana stanu zapasów 63 600 44 100 2 100 25 600 20 100 17 100
Zmiana stanu gotówki 7 000 -41 200 50 100 -5 800 -100 -13 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 71 800 101 800 136 200 103 100 92 800 72 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -53 000 -37 400 -29 700 -35 400 -14 100 -8 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -99 700 -168 700 -34 400 -84 400 -11 000 -278 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 35 500 26 400 -53 400 -24 600 -81 200 190 700