Extreme Networks Inc. (EXTR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 112 320 1 009 420 948 019 995 789 983 142 598 118
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 482 383 424 295 430 180 444 554 448 625 273 633
Zysk ze sprzedaży brutto 629 938 585 123 517 839 551 235 534 517 324 485
Koszty badań i rozwoju 190 591 196 995 209 606 210 132 183 877 93 724
Koszty ogólnego zarządu 363 167 343 042 344 623 340 949 318 095 200 791
Zysk operacyjny 72 945 38 976 -44 815 -6 192 23 830 21 268
Koszty odsetek netto 12 377 22 504 22 330 10 365 11 076 3 397
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 52 194 10 185 -120 492 -25 874 -46 647 -4 177
Podatek dochodowy 7 923 8 249 6 353 -21 145 4 340
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 44 271 1 936 -126 845 -25 853 -46 792 -8 517