Extreme Networks Inc. (EXTR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 194 522 246 894 193 872 169 607 122 598 130 450
Inwestycje krótkoterminowe 61 239 51 340 35 019 34 379 29 025 27 867
Należności 184 097 156 476 122 727 174 414 212 423 120 770
Zapasy 49 231 32 885 62 589 63 589 63 867 45 880
Pozostałe aktywa obrotowe 61 239 51 340 35 019 34 379 29 025 27 867
Aktywa obrotowe razem 489 089 487 595 414 207 441 989 427 913 324 967
Inwestycje długotrminowe 579 421 522 498 564 881 314 885 342 335 158 379
Rzeczowe aktywa trwałe 49 578 55 004 58 813 73 554 78 519 30 240
Wartość firmy 400 144 331 159 331 159 138 577 139 082 80 216
Wartości niematerialne 32 515 36 038 68 394 51 112 77 092 25 337
Pozostałe aktywa trwałe 60 730 63 370 55 241 51 642 47 642 22 586
Aktywa razem 1 068 510 1 010 090 979 088 756 874 770 248 483 346

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 84 338 60 142 48 439 65 704 75 689 31 587
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 33 349 23 721 16 516 9 011 9 007 12 280
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 382 494 371 837 332 866 281 314 275 176 211 955
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 500 181 455 700 397 821 356 029 359 872 255 822
Długoterminowe zobowiązania finansowe 270 570 315 865 394 585 169 739 188 749 80 422
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 166 443 147 717 128 712 113 162 102 760 33 819
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 978 167 955 625 973 690 640 887 657 516 376 639
Akcje zwykłe 129 437 124 019 119 814 117 954 114 221 108 273
Zyski (straty) zatrzymane -934 072 -978 343 -980 279 -853 434 -828 078 -800 257
Akcje własne -88 086 -43 113 -43 113 -15 000 0 0
Kapitał własny 90 343 54 468 5 398 115 987 112 732 106 707
Pasywa razem 1 068 510 1 010 090 979 088 756 874 770 248 483 346