Extreme Networks Inc. (EXTR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 44 271 1 936 -126 845 -25 853 -46 792 -8 517
Amortyzacja 40 161 55 317 63 821 52 873 49 056 26 340
Zmiana stanu należności 27 621 33 749 -51 687 -38 009 91 653 39 351
Zmiana stanu zapasów 16 346 -29 704 -1 000 -278 17 987 4 891
Zmiana stanu gotówki -52 372 53 022 24 265 47 009 -7 852 36 328
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 128 177 144 535 35 884 104 945 19 043 59 283
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -15 433 -17 176 -15 268 -22 730 -40 411 -10 425
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -84 950 -17 176 -189 477 -21 809 -132 471 -71 752
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -94 663 -74 782 178 492 -34 442 104 746 48 708