Brink`s Co. (BCO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 535 500 4 200 200 3 690 900 3 683 200 3 488 900 3 347 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 461 900 3 235 800 2 877 300 2 832 100 2 703 300 2 608 200
Zysk ze sprzedaży brutto 1 073 600 964 400 813 600 851 100 785 600 738 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 687 000 629 700 584 500 604 900 509 200 468 200
Zysk operacyjny 386 600 334 700 229 100 246 200 276 400 270 600
Koszty odsetek netto 115 200 98 900 90 900 85 000 59 800 32 200
Pozostałe przychody (koszty) 9 100 9 800 8 500 20 300 600 3 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 226 200 235 500 79 300 93 500 42 500 181 500
Podatek dochodowy 41 400 120 300 56 600 61 000 70 000 157 700
Udziały niekontrolujące 11 300 12 100 5 900 4 200 5 800 6 900
Zysk (strata) netto 170 600 105 200 16 000 29 000 -33 300 16 700