Brink`s Co. (BCO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 972 000 710 300 620 900 311 000 343 400 614 300
Inwestycje krótkoterminowe 298 400 192 600 169 300 102 300 84 100 93 100
Należności 888 500 720 200 702 600 661 300 637 100 663 400
Zapasy 0 0 0 0 5 800 4 800
Pozostałe aktywa obrotowe 298 400 192 600 169 300 102 300 84 100 93 100
Aktywa obrotowe razem 2 597 400 1 999 500 1 814 800 1 232 600 1 206 500 1 488 200
Inwestycje długotrminowe 3 768 600 3 567 200 3 320 800 2 531 200 2 029 500 1 571 400
Rzeczowe aktywa trwałe 935 300 865 600 838 200 763 300 699 400 640 900
Wartość firmy 1 450 900 1 411 700 1 219 200 784 600 678 600 453 700
Wartości niematerialne 535 500 491 200 426 100 272 500 228 900 105 700
Pozostałe aktywa trwałe 246 900 230 500 169 800 149 100 170 000 136 800
Aktywa razem 6 366 000 5 566 700 5 135 600 3 763 800 3 236 000 3 059 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 296 500 211 200 206 000 184 500 174 600 174 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 129 600 125 000 151 500 88 800 82 400 97 100
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 248 700 1 092 800 978 700 728 700 592 400 563 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 674 800 1 429 000 1 336 200 1 002 000 849 400 834 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 273 200 2 841 700 2 334 200 1 554 800 1 471 600 1 139 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 510 100 739 300 942 200 759 800 731 700 721 800
Udziały niekontrolujące 123 100 129 600 73 700 15 800 12 900 20 800
Zobowiązania razem 5 918 900 5 443 700 5 006 800 3 572 000 3 082 300 2 742 200
Akcje zwykłe 47 300 49 500 50 400 50 200 50 900 50 700
Zyski (straty) zatrzymane 417 200 312 900 407 500 457 400 429 100 564 900
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 447 100 123 000 128 800 191 800 153 700 317 400
Pasywa razem 6 366 000 5 566 700 5 135 600 3 763 800 3 236 000 3 059 600