Brink`s Co. (BCO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 170 600 105 200 16 000 29 000 -33 300 16 700
Amortyzacja 245 800 239 500 206 800 185 000 162 300 146 600
Zmiana stanu należności 168 300 17 600 41 300 24 200 -26 300 145 800
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 -5 800 1 000 -6 100
Zmiana stanu gotówki 261 700 89 400 309 900 -32 400 -270 900 430 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 479 900 478 000 317 700 368 600 364 100 252 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -182 600 -167 900 -118 500 -164 800 -155 100 -174 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -331 200 -454 700 -565 400 -333 000 -672 700 -394 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 245 200 171 300 683 700 -38 000 93 400 585 800