Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 93 358 317 705 76 909 -85 334 95 168 33 769 122 283
Amortyzacja 151 284 186 596 99 051 100 972 43 029 43 286 84 061
Zmiana stanu należności 21 114 13 639 -19 046 -70 787 11 103 -26 636 10 973
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -73 284 -147 640 -14 871 201 359 -126 820 188 953 -65 781
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 205 684 163 825 192 199 107 692 204 858 239 189 227 964
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -37 008 -31 054 -48 664 -44 137 -64 751 -66 530 -48 994
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 15 919 -1 509 110 -56 688 382 523 -213 836 -71 450 -379 654
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -288 515 -424 476 676 466 -256 109 -137 533 37 204 88 799