Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 450 830 1 387 120 1 112 380 1 052 000 1 239 690 1 231 210 1 809 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 648 486 659 776 489 233 490 054 623 540 645 604 962 194
Zysk ze sprzedaży brutto 802 340 727 346 623 147 561 947 616 147 585 607 847 606
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 586 009 568 056 420 267 395 838 400 411 373 064 618 152
Zysk operacyjny 216 331 159 290 202 880 166 109 215 736 212 543 229 454
Koszty odsetek netto 63 100 125 528 37 271 15 822 15 655 8 793 4 219
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 112 035 -45 064 126 850 237 179 170 181 198 545 133 700
Podatek dochodowy 10 283 -15 237 25 248 -6 358 34 157 84 102 10 420
Udziały niekontrolujące 0 0 -434 -444 413 528 997
Zysk (strata) netto 93 358 317 705 76 909 -85 334 95 168 33 769 122 283