Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 273 689 346 973 494 613 509 484 308 125 434 945 245 992
Inwestycje krótkoterminowe 100 715 126 467 133 341 95 651 37 724 58 887 42 736
Należności 102 749 81 635 67 996 87 042 157 829 146 726 173 362
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 100 715 126 467 133 341 95 651 37 724 58 887 42 736
Aktywa obrotowe razem 478 539 556 039 1 514 950 692 766 504 700 688 000 471 207
Inwestycje długotrminowe 2 332 000 2 473 140 1 538 880 1 535 920 1 738 000 1 656 960 1 842 830
Rzeczowe aktywa trwałe 258 522 289 926 297 237 286 102 364 683 388 654 488 826
Wartość firmy 961 262 961 262 686 374 686 214 874 451 813 887 851 282
Wartości niematerialne 812 338 873 577 276 249 287 514 418 097 362 931 413 803
Pozostałe aktywa trwałe 68 509 119 283 87 601 78 879 62 451 39 259 55 145
Aktywa razem 2 810 540 3 029 180 3 053 840 2 228 690 2 242 700 2 344 960 2 314 040

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 81 812 57 140 56 071 46 484 57 627 47 477 64 285
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 349 391 360 387 349 736 296 499 251 004 315 304 313 042
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 431 203 417 527 408 807 345 983 311 631 365 781 377 327
Długoterminowe zobowiązania finansowe 695 077 838 908 1 067 710 286 115 398 094 290 073 125 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 37 416 65 074 79 612 82 309 102 472 131 380 101 672
Udziały niekontrolujące 0 0 1 790 2 852 9 543 9 110 6 285
Zobowiązania razem 1 353 200 1 524 110 1 752 770 918 266 851 166 825 675 644 996
Akcje zwykłe 44 781 48 388 51 322 53 659 58 017 60 760 62 656
Zyski (straty) zatrzymane 2 403 750 2 322 810 2 005 100 1 927 570 2 012 900 1 917 370 1 881 400
Akcje własne -1 513 770 -1 339 450 -1 217 310 -1 113 330 -970 944 -711 365 -569 932
Kapitał własny 1 457 340 1 505 070 1 301 070 1 310 420 1 391 530 1 519 290 1 669 040
Pasywa razem 2 810 540 3 029 180 3 053 840 2 228 690 2 242 700 2 344 960 2 314 040