Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 2 256 100 4 198 200 1 886 700 1 760 000 1 497 800 3 000 400
Amortyzacja 1 338 200 2 642 600 1 185 000 1 082 800 970 700 865 800
Zmiana stanu należności 336 500 1 709 900 10 400 -87 200 -17 000 -270 300
Zmiana stanu zapasów 60 300 503 000 16 500 -7 800 60 700 -284 500
Zmiana stanu gotówki -2 499 100 5 243 700 3 943 200 -561 300 -701 600 2 176 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 170 600 6 670 400 3 264 700 2 969 900 2 554 700 2 534 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 926 500 -4 928 400 -2 509 000 -1 989 700 -1 568 400 -1 039 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 857 200 -5 465 800 -3 560 000 -2 113 400 -1 649 100 -1 417 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 000 600 -2 841 800 3 284 700 -1 370 500 -1 359 800 -2 040 900