Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 2 300 200 2 256 100 2 099 100 1 886 700 1 760 000 1 497 800 3 000 400
Amortyzacja 1 358 300 1 338 200 1 321 300 1 185 000 1 082 800 970 700 865 800
Zmiana stanu należności -93 800 336 500 174 200 10 400 -87 200 -17 000 -270 300
Zmiana stanu zapasów 137 600 60 300 49 100 16 500 -7 800 60 700 -284 500
Zmiana stanu gotówki -1 352 500 -2 499 100 -557 100 3 943 200 -561 300 -701 600 2 176 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 205 700 3 170 600 3 335 200 3 264 700 2 969 900 2 554 700 2 534 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 626 400 -2 926 500 -2 464 200 -2 509 000 -1 989 700 -1 568 400 -1 039 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 916 400 -3 857 200 -2 732 900 -3 560 000 -2 113 400 -1 649 100 -1 417 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 609 600 -1 000 600 -1 420 900 3 284 700 -1 370 500 -1 359 800 -2 040 900