Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 301 700 11 601 600 6 357 900 2 414 700 2 976 000 3 677 600
Inwestycje krótkoterminowe 594 800 1 171 800 560 700 464 200 271 800 398 200
Należności 1 872 200 3 071 400 1 361 500 1 351 100 1 438 300 1 455 300
Zapasy 514 200 907 800 404 800 388 300 396 100 335 400
Pozostałe aktywa obrotowe 594 800 1 171 800 560 700 464 200 271 800 398 200
Aktywa obrotowe razem 6 282 900 16 752 600 8 684 900 4 618 300 5 082 200 5 876 700
Inwestycje długotrminowe 20 909 700 36 965 800 16 483 600 14 324 500 14 096 100 12 590 500
Rzeczowe aktywa trwałe 14 160 500 26 509 200 11 964 700 10 337 600 9 923 700 8 440 200
Wartość firmy 823 000 1 823 000 891 500 797 100 788 900 721 500
Wartości niematerialne 347 500 841 400 435 800 419 500 438 500 368 300
Pozostałe aktywa trwałe 1 327 800 3 027 000 1 267 500 1 378 900 1 546 400 1 599 100
Aktywa razem 27 192 600 53 718 400 25 168 500 18 942 800 19 178 300 18 467 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 120 700 1 473 600 546 200 528 200 924 600 659 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 559 000 973 800 477 700 98 600 460 900 560 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 786 100 3 150 800 1 392 800 1 194 100 952 800 1 269 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 465 800 5 598 200 2 416 700 1 820 900 2 338 300 2 489 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 085 800 14 300 600 7 430 100 3 227 400 3 351 700 3 402 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 099 100 2 275 000 1 580 200 1 712 400 1 536 900 1 611 900
Udziały niekontrolujące 558 400 1 096 600 363 300 334 700 318 800 99 300
Zobowiązania razem 14 048 600 26 639 000 13 088 700 7 889 200 8 320 800 8 381 000
Akcje zwykłe 222 000 443 200 221 200 220 300 219 300 218 000
Zyski (straty) zatrzymane 16 520 300 31 356 600 14 875 700 14 138 400 13 409 900 12 846 600
Akcje własne -1 981 000 -3 975 800 -2 000 000 -2 029 500 -2 089 200 -2 163 500
Kapitał własny 13 144 000 27 079 400 12 079 800 11 053 600 10 857 500 10 086 200
Pasywa razem 27 192 600 53 718 400 25 168 500 18 942 800 19 178 300 18 467 200