Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 949 200 3 301 700 5 800 800 6 357 900 2 414 700 2 976 000 3 677 600
Inwestycje krótkoterminowe 821 100 594 800 585 900 560 700 464 200 271 800 398 200
Należności 1 778 400 1 872 200 1 535 700 1 361 500 1 351 100 1 438 300 1 455 300
Zapasy 651 800 514 200 453 900 404 800 388 300 396 100 335 400
Pozostałe aktywa obrotowe 821 100 594 800 585 900 560 700 464 200 271 800 398 200
Aktywa obrotowe razem 5 200 500 6 282 900 8 376 300 8 684 900 4 618 300 5 082 200 5 876 700
Inwestycje długotrminowe 26 802 000 20 909 700 18 482 900 16 483 600 14 324 500 14 096 100 12 590 500
Rzeczowe aktywa trwałe 17 472 100 14 160 500 13 254 600 11 964 700 10 337 600 9 923 700 8 440 200
Wartość firmy 861 700 823 000 911 500 891 500 797 100 788 900 721 500
Wartości niematerialne 334 600 347 500 420 700 435 800 419 500 438 500 368 300
Pozostałe aktywa trwałe 2 315 300 1 327 800 1 513 500 1 267 500 1 378 900 1 546 400 1 599 100
Aktywa razem 32 002 500 27 192 600 26 859 200 25 168 500 18 942 800 19 178 300 18 467 200

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 212 900 1 120 700 736 800 546 200 528 200 924 600 659 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 874 500 559 000 486 900 477 700 98 600 460 900 560 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 808 400 1 786 100 1 575 400 1 392 800 1 194 100 952 800 1 269 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 895 800 3 465 800 2 799 100 2 416 700 1 820 900 2 338 300 2 489 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 9 431 300 7 085 800 7 150 300 7 430 100 3 227 400 3 351 700 3 402 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 118 000 1 099 100 1 137 500 1 580 200 1 712 400 1 536 900 1 611 900
Udziały niekontrolujące 1 347 400 558 400 548 300 363 300 334 700 318 800 99 300
Zobowiązania razem 17 689 600 14 048 600 13 319 500 13 088 700 7 889 200 8 320 800 8 381 000
Akcje zwykłe 222 300 222 000 221 600 221 200 220 300 219 300 218 000
Zyski (straty) zatrzymane 17 289 700 16 520 300 15 678 300 14 875 700 14 138 400 13 409 900 12 846 600
Akcje własne -1 967 300 -1 981 000 -1 987 900 -2 000 000 -2 029 500 -2 089 200 -2 163 500
Kapitał własny 14 312 900 13 144 000 13 539 700 12 079 800 11 053 600 10 857 500 10 086 200
Pasywa razem 32 002 500 27 192 600 26 859 200 25 168 500 18 942 800 19 178 300 18 467 200