Applied Materials Inc. (AMAT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zysk (strata) netto 6 525 000 11 776 000 3 619 000 2 706 000 3 313 000 3 434 000
Amortyzacja 444 000 788 000 376 000 363 000 457 000 407 000
Zmiana stanu należności 1 115 000 6 943 000 430 000 -32 000 227 000 59 000
Zmiana stanu zapasów 1 623 000 4 714 000 430 000 -248 000 792 000 880 000
Zmiana stanu gotówki -2 878 000 5 180 000 2 120 000 -412 000 -3 246 000 3 527 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 399 000 10 884 000 3 804 000 3 247 000 3 787 000 3 609 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -787 000 -1 336 000 -422 000 -441 000 -622 000 -345 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 357 000 -2 432 000 -130 000 -443 000 571 000 -2 526 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 043 000 -9 182 000 -1 337 000 -3 115 000 -5 928 000 521 000