Applied Materials Inc. (AMAT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zysk (strata) netto 6 856 000 6 525 000 5 888 000 3 619 000 2 706 000 3 313 000 3 434 000
Amortyzacja 515 000 444 000 394 000 376 000 363 000 457 000 407 000
Zmiana stanu należności -903 000 1 115 000 1 990 000 430 000 -32 000 227 000 59 000
Zmiana stanu zapasów -207 000 1 623 000 405 000 430 000 -248 000 792 000 880 000
Zmiana stanu gotówki 4 288 000 -2 878 000 -279 000 2 120 000 -412 000 -3 246 000 3 527 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 700 000 5 399 000 5 442 000 3 804 000 3 247 000 3 787 000 3 609 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 106 000 -787 000 -668 000 -422 000 -441 000 -622 000 -345 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 535 000 -1 357 000 -1 216 000 -130 000 -443 000 571 000 -2 526 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 032 000 -7 043 000 -4 591 000 -1 337 000 -3 115 000 -5 928 000 521 000