Applied Materials Inc. (AMAT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 581 000 10 918 000 5 738 000 3 618 000 4 030 000 7 276 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 344 000 2 772 000 764 000 581 000 430 000 374 000
Należności 6 068 000 9 906 000 2 963 000 2 533 000 2 565 000 2 338 000
Zapasy 5 932 000 8 618 000 3 904 000 3 474 000 3 722 000 2 930 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 344 000 2 772 000 764 000 581 000 430 000 374 000
Aktywa obrotowe razem 15 925 000 32 214 000 13 369 000 10 206 000 10 747 000 12 918 000
Inwestycje długotrminowe 10 801 000 19 436 000 8 984 000 8 818 000 7 026 000 6 501 000
Rzeczowe aktywa trwałe 2 307 000 3 868 000 1 604 000 1 529 000 1 407 000 1 066 000
Wartość firmy 3 700 000 6 958 000 3 466 000 3 399 000 3 368 000 3 368 000
Wartości niematerialne 339 000 208 000 153 000 156 000 213 000 412 000
Pozostałe aktywa trwałe 691 000 458 000 260 000 265 000 470 000 512 000
Aktywa razem 26 726 000 51 650 000 22 353 000 19 024 000 17 773 000 19 419 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 755 000 2 944 000 1 124 000 958 000 996 000 945 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 600 000 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 624 000 9 744 000 3 335 000 2 889 000 3 072 000 3 170 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 379 000 12 688 000 4 459 000 4 447 000 4 068 000 4 115 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 457 000 10 904 000 5 448 000 4 713 000 5 309 000 5 304 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 696 000 3 564 000 1 673 000 1 650 000 1 557 000 651 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 14 532 000 27 156 000 11 775 000 10 810 000 10 934 000 10 070 000
Akcje zwykłe 871 000 1 820 000 916 000 937 000 1 013 000 1 073 000
Zyski (straty) zatrzymane 37 892 000 64 492 000 27 209 000 24 386 000 20 874 000 18 258 000
Akcje własne -34 097 000 -55 990 000 -24 245 000 -23 596 000 -21 194 000 -15 912 000
Kapitał własny 12 194 000 24 494 000 10 578 000 8 214 000 6 839 000 9 349 000
Pasywa razem 26 726 000 51 650 000 22 353 000 19 024 000 17 773 000 19 419 000