Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 19 368 000 19 676 000 18 522 000 18 479 000 18 313 000 19 179 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 19 368 000 19 676 000 18 522 000 18 479 000 18 313 000 19 179 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 2 412 000 2 409 000 2 140 000 1 679 000 1 614 000 1 380 000
Koszty odsetek netto 890 000 923 000 1 003 000 985 000 1 004 000 1 028 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 3 000 9 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 344 000 1 888 000 671 000 296 000 639 000 -101 000
Podatek dochodowy 344 000 411 000 -97 000 153 000 176 000 219 000
Udziały niekontrolujące 590 000 562 000 369 000 386 000 355 000 384 000
Zysk (strata) netto 411 000 914 000 399 000 -232 000 111 000 -704 000