Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 411 000 914 000 399 000 -232 000 111 000 -704 000
Amortyzacja 841 000 855 000 857 000 850 000 802 000 870 000
Zmiana stanu należności -2 597 000 79 000 -62 000 137 000 -5 000 -280 000
Zmiana stanu zapasów -363 000 16 000 58 000 5 000 16 000 -37 000
Zmiana stanu gotówki -3 870 000 -82 000 2 184 000 -149 000 -200 000 -105 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 083 000 1 568 000 3 407 000 1 233 000 1 049 000 1 200 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -762 000 -658 000 -540 000 -670 000 -617 000 -707 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -808 000 -714 000 -1 608 000 -619 000 -115 000 21 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 781 000 -936 000 385 000 -763 000 -1 134 000 -1 326 000