Tenet Healthcare Corp. (THC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 858 000 2 364 000 2 446 000 262 000 411 000 611 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 775 000 1 557 000 1 502 000 1 369 000 1 197 000 1 035 000
Należności 2 943 000 2 770 000 2 691 000 2 753 000 2 616 000 2 621 000
Zapasy 405 000 384 000 368 000 310 000 305 000 289 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 775 000 1 557 000 1 502 000 1 369 000 1 197 000 1 035 000
Aktywa obrotowe razem 5 981 000 7 075 000 7 147 000 5 081 000 4 636 000 5 573 000
Inwestycje długotrminowe 21 175 000 20 504 000 19 959 000 18 270 000 17 773 000 17 812 000
Rzeczowe aktywa trwałe 6 462 000 6 427 000 6 692 000 6 878 000 6 993 000 7 030 000
Wartość firmy 10 123 000 9 261 000 8 808 000 7 252 000 7 281 000 7 018 000
Wartości niematerialne 1 424 000 1 497 000 1 600 000 1 602 000 1 731 000 1 766 000
Pozostałe aktywa trwałe 352 000 390 000 403 000 441 000 430 000 497 000
Aktywa razem 27 156 000 27 579 000 27 106 000 23 351 000 22 409 000 23 385 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 504 000 1 300 000 1 207 000 1 204 000 919 000 1 175 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 145 000 135 000 145 000 171 000 470 000 146 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 827 000 3 674 000 3 495 000 2 830 000 2 468 000 3 011 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 476 000 5 109 000 4 847 000 4 205 000 3 857 000 4 332 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 934 000 15 511 000 15 574 000 14 580 000 14 644 000 14 791 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 921 000 2 666 000 3 767 000 2 550 000 1 765 000 1 821 000
Udziały niekontrolujące 3 466 000 3 229 000 2 861 000 2 360 000 2 226 000 2 552 000
Zobowiązania razem 26 014 000 26 551 000 27 078 000 23 722 000 22 528 000 23 532 000
Akcje zwykłe 106 929 106 833 105 010 103 398 102 110 100 592
Zyski (straty) zatrzymane -803 000 -1 214 000 -2 128 000 -2 467 000 -2 236 000 -2 390 000
Akcje własne -2 660 000 -2 410 000 -2 414 000 -2 414 000 -2 414 000 -2 419 000
Kapitał własny 1 142 000 1 028 000 28 000 -371 000 -119 000 -147 000
Pasywa razem 27 156 000 27 579 000 27 106 000 23 351 000 22 409 000 23 385 000