ShockWave Medical Inc (SWAV)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 489 733 237 146 67 789 42 927
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 64 996 41 438 20 991 17 159
Zysk ze sprzedaży brutto 424 737 195 708 46 798 25 768
Koszty badań i rozwoju 81 679 50 544 36 926 32 853
Koszty ogólnego zarządu 218 924 146 035 75 535 44 754
Zysk operacyjny 121 659 -7 157 -65 663 -51 839
Koszty odsetek netto 1 886 1 096 1 212 944
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 120 828 -8 835 -65 619 -51 047
Podatek dochodowy -95 168 301 80 62
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 215 996 -9 136 -65 699 -51 109