ShockWave Medical Inc (SWAV)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 215 996 -9 136 -65 699 -51 109
Amortyzacja 4 856 5 536 3 346 2 281
Zmiana stanu należności 33 931 25 746 4 312 7 377
Zmiana stanu zapasów 32 134 13 119 17 785 12 074
Zmiana stanu gotówki 103 512 -1 373 7 005 195 349
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 117 732 15 036 -71 184 -48 107
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -25 126 -12 439 -11 520 -3 817
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -62 150 26 416 -107 473 -59 543
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 12 999 -2 451 90 035 208 052