ShockWave Medical Inc (SWAV)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 304 493 200 981 202 354 195 349
Inwestycje krótkoterminowe 8 292 4 508 2 398 1 897
Należności 71 366 37 435 11 689 7 377
Zapasy 75 112 42 978 29 859 12 074
Pozostałe aktywa obrotowe 8 292 4 508 2 398 1 897
Aktywa obrotowe razem 459 263 285 902 246 300 216 697
Inwestycje długotrminowe 186 826 59 780 25 742 15 241
Rzeczowe aktywa trwałe 48 152 24 361 16 362 4 910
Wartość firmy 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 5 229 1 936 1 812 56
Aktywa razem 646 089 345 682 272 042 231 938

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 6 721 3 520 1 466 2 790
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 5 500 3 300 6 667
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 56 653 42 608 20 815 14 551
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 63 374 51 628 25 581 24 008
Długoterminowe zobowiązania finansowe 24 198 11 630 13 319 7 152
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 12 273 12 273 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 134 773 103 852 46 388 39 285
Akcje zwykłe 35 901 35 098 33 088 23 905
Zyski (straty) zatrzymane -36 813 -252 809 -243 673 -177 974
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 511 316 241 830 225 654 192 653
Pasywa razem 646 089 345 682 272 042 231 938