Patterson Companies Inc. (PDCO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
2017
(29 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 203 210 155 981 -588 446 83 628 200 974 170 893
Amortyzacja 81 992 78 896 82 182 82 773 83 816 83 818
Zmiana stanu należności -2 073 32 712 -165 571 -244 783 -57 926 88 110
Zmiana stanu zapasów 48 826 -75 416 51 176 -18 816 67 931 -10 237
Zmiana stanu gotówki -1 230 65 300 -17 702 32 662 -31 975 -42 494
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -980 994 730 519 243 544 48 158 178 895 162 719
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -38 308 -25 788 -41 809 -60 734 -43 263 -47 019
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 239 030 810 663 499 135 340 727 16 987 1 193
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -253 234 -22 645 -271 229 -355 246 -230 162 -202 163