Patterson Companies Inc. (PDCO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(29 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
2017
(29 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 159 669 142 014 143 244 77 944 95 646 62 984 94 959
Inwestycje krótkoterminowe 351 011 304 242 286 672 236 104 165 605 103 029 111 928
Należności 477 384 447 162 449 235 416 523 582 094 826 877 884 803
Zapasy 795 072 785 604 736 778 812 194 761 018 779 834 711 903
Pozostałe aktywa obrotowe 351 011 304 242 286 672 236 104 165 605 103 029 111 928
Aktywa obrotowe razem 1 783 140 1 679 020 1 615 930 1 542 760 1 604 360 1 772 720 1 803 590
Inwestycje długotrminowe 1 096 010 1 062 610 1 135 580 1 172 580 1 664 910 1 698 940 1 704 320
Rzeczowe aktywa trwałe 212 283 213 140 219 438 303 725 305 790 290 590 298 452
Wartość firmy 156 420 140 630 139 932 138 724 816 226 815 977 813 547
Wartości niematerialne 231 873 252 614 279 644 313 505 351 153 389 424 425 436
Pozostałe aktywa trwałe 242 456 246 320 419 351 337 610 191 737 202 949 166 885
Aktywa razem 2 879 150 2 741 630 2 751 510 2 715 350 3 269 270 3 471 660 3 507 910

Pasywa

w tys. USD

2023
(29 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
2017
(29 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 724 993 681 321 609 264 862 093 648 418 610 368 616 859
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 81 000 29 000 153 750 0 23 975 92 598 73 754
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 279 339 305 348 326 652 212 805 203 319 205 415 213 318
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 085 330 1 015 670 1 089 670 1 074 900 875 712 908 381 903 931
Długoterminowe zobowiązania finansowe 451 231 488 554 487 545 587 766 725 341 922 030 998 272
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 37 529 31 026 36 820 31 841 24 221 27 359 19 591
Udziały niekontrolujące 1 000 959 1 455 2 327 3 248 0 0
Zobowiązania razem 1 761 610 1 699 950 1 788 300 1 881 230 1 792 010 2 009 870 2 113 480
Akcje zwykłe 97 027 97 277 95 599 94 154 92 755 92 467 94 897
Zyski (straty) zatrzymane 972 127 921 704 855 741 799 652 1 483 500 1 497 770 1 481 230
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 117 540 1 041 680 963 216 834 117 1 477 260 1 461 790 1 394 430
Pasywa razem 2 879 150 2 741 630 2 751 510 2 715 350 3 269 270 3 471 660 3 507 910