Patterson Companies Inc. (PDCO)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
EBIT w tys. USD 157 002 210 607 102 936 137 716 219 889
Koszty odsetek netto w tys. USD 20 288 24 284 41 787 39 666 46 743
Wskaźnik pokrycia odsetek 7,74 8,67 2,46 3,47 4,70

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $157 002K ÷ $20 288K
= 7,74


Analiza porównawcza

2022