Patterson Companies Inc. (PDCO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(29 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
2017
(29 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 471 470 6 499 400 5 912 070 5 490 010 5 574 520 5 465 680 5 593 130
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 098 530 5 210 320 4 708 940 4 292 600 4 383 750 4 266 320 4 291 730
Zysk ze sprzedaży brutto 1 372 940 1 289 090 1 203 130 1 197 410 1 190 780 1 199 370 1 301 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 275 971 157 002 210 607 102 936 137 716 219 889 287 928
Koszty odsetek netto 33 636 20 288 24 284 41 787 39 666 46 743 43 060
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 270 161 266 254 199 931 -590 407 106 228 179 263 250 881
Podatek dochodowy 63 563 64 540 44 822 -1 040 23 352 -21 711 77 093
Udziały niekontrolujące -959 -1 496 -872 -921 -752 0 0
Zysk (strata) netto 207 557 203 210 155 981 -588 446 83 628 200 974 170 893