Oracle Corp. (ORCL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Przychody ze sprzedaży 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000 39 831 000 37 728 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 877 000 7 855 000 7 938 000 7 995 000 8 081 000 7 469 000
Zysk ze sprzedaży brutto 33 563 000 32 624 000 31 130 000 31 511 000 31 750 000 30 259 000
Koszty badań i rozwoju 7 219 000 6 527 000 6 067 000 6 026 000 6 091 000 6 159 000
Koszty ogólnego zarządu 9 364 000 8 936 000 9 275 000 9 774 000 9 720 000 9 373 000
Zysk operacyjny 15 830 000 15 782 000 14 202 000 14 022 000 14 319 000 13 276 000
Koszty odsetek netto 2 661 000 2 395 000 1 468 000 990 000 824 000 996 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 649 000 12 999 000 12 063 000 12 268 000 12 891 000 11 517 000
Podatek dochodowy 932 000 -747 000 1 928 000 1 185 000 9 066 000 2 182 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 717 000 13 746 000 10 135 000 11 083 000 3 825 000 9 335 000