Oracle Corp. (ORCL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 10 187 000 21 902 000 46 554 000 43 057 000 37 827 000 67 261 000 66 078 000
Inwestycje krótkoterminowe 3 902 000 3 778 000 3 604 000 3 532 000 3 105 000 3 424 000 2 837 000
Należności 6 915 000 5 953 000 5 409 000 5 551 000 5 134 000 5 279 000 5 300 000
Zapasy 0 0 0 0 320 000 0 300 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 902 000 3 778 000 3 604 000 3 532 000 3 105 000 3 424 000 2 837 000
Aktywa obrotowe razem 21 004 000 31 633 000 55 567 000 52 140 000 46 386 000 75 964 000 74 515 000
Inwestycje długotrminowe 113 380 000 77 664 000 75 540 000 63 298 000 62 323 000 61 300 000 60 476 000
Rzeczowe aktywa trwałe 17 069 000 9 716 000 7 049 000 6 244 000 6 252 000 5 897 000 5 315 000
Wartość firmy 62 261 000 43 811 000 43 935 000 43 769 000 43 779 000 43 755 000 43 045 000
Wartości niematerialne 9 837 000 1 440 000 2 430 000 3 738 000 5 279 000 6 670 000 7 679 000
Pozostałe aktywa trwałe 11 987 000 9 915 000 8 490 000 6 295 000 4 317 000 3 487 000 3 294 000
Aktywa razem 134 384 000 109 297 000 131 107 000 115 438 000 108 709 000 137 264 000 134 991 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 204 000 1 317 000 745 000 637 000 580 000 529 000 599 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 061 000 3 749 000 8 250 000 2 371 000 4 494 000 4 491 000 9 797 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 17 825 000 14 445 000 15 169 000 14 192 000 13 556 000 14 175 000 13 782 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 23 090 000 19 511 000 24 164 000 17 200 000 18 630 000 19 195 000 24 178 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 86 420 000 72 110 000 75 995 000 69 226 000 51 673 000 56 128 000 48 112 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 17 546 000 17 413 000 17 132 000 16 295 000 16 043 000 15 717 000 8 455 000
Udziały niekontrolujące 483 000 452 000 714 000 643 000 578 000 498 000 386 000
Zobowiązania razem 133 311 000 115 517 000 125 869 000 103 364 000 86 924 000 91 538 000 81 131 000
Akcje zwykłe 2 696 000 2 700 000 2 945 000 3 211 000 3 634 000 4 121 000 4 115 000
Zyski (straty) zatrzymane -27 620 000 -31 336 000 -20 120 000 -12 696 000 -3 496 000 18 412 000 27 598 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 073 000 -6 220 000 5 238 000 12 074 000 21 785 000 45 726 000 53 860 000
Pasywa razem 134 384 000 109 297 000 131 107 000 115 438 000 108 709 000 137 264 000 134 991 000