Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 267 000 1 045 900 788 087 451 240 161 626
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 28 600 10 100 7 428 4 889 1 254
Zysk ze sprzedaży brutto 2 238 400 1 035 800 780 659 446 351 160 372
Koszty badań i rozwoju 656 200 275 000 200 042 160 524 121 827
Koszty ogólnego zarządu 1 166 600 433 300 354 062 248 932 169 906
Zysk operacyjny 415 600 327 500 226 555 36 895 -131 361
Koszty odsetek netto 51 600 32 800 31 963 30 530 19 523
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 202 800 106 700 46 542 21 841 -142 542
Podatek dochodowy 23 600 -300 600 9 530 730 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 179 200 407 300 37 012 21 111 -142 542