Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 887 100 1 488 700 1 133 500 1 045 900 788 087 451 240 161 626
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 39 700 23 200 14 300 10 100 7 428 4 889 1 254
Zysk ze sprzedaży brutto 1 847 400 1 465 500 1 119 200 1 035 800 780 659 446 351 160 372
Koszty badań i rozwoju 565 000 463 800 328 100 275 000 200 042 160 524 121 827
Koszty ogólnego zarządu 887 600 752 700 583 300 433 300 354 062 248 932 169 906
Zysk operacyjny 394 800 249 000 207 800 327 500 226 555 36 895 -131 361
Koszty odsetek netto 4 600 7 100 25 800 32 800 31 963 30 530 19 523
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 332 100 213 900 101 400 106 700 46 542 21 841 -142 542
Podatek dochodowy 82 400 59 400 11 800 -300 600 9 530 730 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 249 700 154 500 89 600 407 300 37 012 21 111 -142 542