Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 031 600 989 300 711 300 801 000 670 524 650 913 515 929
Inwestycje krótkoterminowe 97 800 79 100 45 500 30 100 16 647 19 760 7 863
Należności 439 300 350 000 185 500 157 100 126 575 56 240 31 127
Zapasy 38 300 35 100 30 500 28 000 17 288 10 864 0
Pozostałe aktywa obrotowe 97 800 79 100 45 500 30 100 16 647 19 760 7 863
Aktywa obrotowe razem 1 607 000 1 453 500 972 800 1 016 200 831 034 737 777 554 919
Inwestycje długotrminowe 1 644 400 915 200 1 099 700 718 500 475 006 255 374 262 672
Rzeczowe aktywa trwałe 70 800 58 600 58 600 44 600 41 914 33 869 10 811
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 35 500 37 200 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 49 600 25 000 4 400 3 200 55 868 0 0
Aktywa razem 3 251 400 2 368 700 2 072 500 1 734 700 1 306 040 993 151 817 591

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 13 801 5 648
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 170 100 169 400 0 0 408 807 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 484 700 368 300 245 800 186 500 156 480 74 432 48 778
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 654 800 537 700 245 800 186 500 565 287 88 233 54 426
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 335 100 317 900 0 388 496 369 618
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 106 300 29 700 12 300 9 700 17 074 35 657 21 409
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 019 400 660 900 698 500 608 500 669 117 512 386 445 453
Akcje zwykłe 97 700 95 800 94 600 93 100 91 627 90 235 88 089
Zyski (straty) zatrzymane -157 100 -406 800 -635 800 -725 400 -1 132 700 -1 177 760 -1 198 870
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 232 000 1 707 800 1 374 000 1 126 200 636 923 480 765 372 138
Pasywa razem 3 251 400 2 368 700 2 072 500 1 734 700 1 306 040 993 151 817 591