Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 989 300 1 422 600 801 000 670 524 650 913 515 929
Inwestycje krótkoterminowe 79 100 91 000 30 100 16 647 19 760 7 863
Należności 350 000 371 000 157 100 126 575 56 240 31 127
Zapasy 35 100 61 000 28 000 17 288 10 864 0
Pozostałe aktywa obrotowe 79 100 91 000 30 100 16 647 19 760 7 863
Aktywa obrotowe razem 1 453 500 1 945 600 1 016 200 831 034 737 777 554 919
Inwestycje długotrminowe 915 200 2 199 400 718 500 475 006 255 374 262 672
Rzeczowe aktywa trwałe 58 600 117 200 44 600 41 914 33 869 10 811
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 37 200 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 25 000 8 800 3 200 55 868 0 0
Aktywa razem 2 368 700 4 145 000 1 734 700 1 306 040 993 151 817 591

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 13 801 5 648
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 169 400 0 0 408 807 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 368 300 491 600 186 500 156 480 74 432 48 778
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 537 700 491 600 186 500 565 287 88 233 54 426
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 670 200 317 900 0 388 496 369 618
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 29 700 24 600 9 700 17 074 35 657 21 409
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 660 900 1 397 000 608 500 669 117 512 386 445 453
Akcje zwykłe 95 800 189 200 93 100 91 627 90 235 88 089
Zyski (straty) zatrzymane -406 800 -1 271 600 -725 400 -1 132 700 -1 177 760 -1 198 870
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 707 800 2 748 000 1 126 200 636 923 480 765 372 138
Pasywa razem 2 368 700 4 145 000 1 734 700 1 306 040 993 151 817 591