Moderna Inc (MRNA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto -4 714 000 8 362 000 12 202 000 -747 064 -514 021 -401 857
Amortyzacja 621 000 348 000 232 000 31 251 31 021 24 862
Zmiana stanu należności -850 000 -1 445 000 1 885 470 1 394 230 -14 286 30 583
Zmiana stanu zapasów -898 000 -273 000 1 394 470 46 527 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 298 000 -825 000 6 119 390 3 504 610 -418 427 1 521 430
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 118 000 4 981 000 13 620 000 2 026 970 -458 968 -330 865
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -707 000 -400 000 -284 000 -67 448 -31 554 -105 766
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4 206 000 -5 176 000 -8 523 000 -1 671 930 -14 945 -372 472
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 377 000 -3 448 000 -873 000 2 033 190 51 121 1 226 840