Moderna Inc (MRNA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 12 202 000 -747 064 -514 021 -401 857
Amortyzacja 232 000 31 251 31 021 24 862
Zmiana stanu należności 1 885 470 1 394 230 -14 286 30 583
Zmiana stanu zapasów 1 394 470 46 527 0 0
Zmiana stanu gotówki 6 119 390 3 504 610 -418 427 1 521 430
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 620 000 2 026 970 -458 968 -330 865
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -284 000 -67 448 -31 554 -105 766
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 523 000 -1 671 930 -14 945 -372 472
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -873 000 2 033 190 51 121 1 226 840