Moderna Inc (MRNA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 8 604 000 9 902 000 10 727 000 4 607 610 1 103 000 1 521 430
Inwestycje krótkoterminowe 450 000 510 000 607 000 232 185 8 475 10 401
Należności 1 001 000 1 851 000 3 296 000 1 410 530 16 297 30 583
Zapasy 270 000 1 168 000 1 441 000 46 527 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 450 000 510 000 607 000 232 185 8 475 10 401
Aktywa obrotowe razem 10 325 000 13 431 000 16 071 000 6 297 880 1 128 800 1 563 010
Inwestycje długotrminowe 8 101 000 12 427 000 8 598 000 1 038 870 460 618 399 143
Rzeczowe aktywa trwałe 1 945 000 2 018 000 1 241 000 296 889 201 495 211 977
Wartość firmy 52 000 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 44 000 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 519 000 988 000 34 000 1 880 1 931 2 644
Aktywa razem 18 426 000 25 858 000 24 669 000 7 336 750 1 589 420 1 962 150

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 520 000 487 000 302 000 18 359 7 090 31 210
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 161 000 165 000 24 328 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 495 000 4 275 000 8 661 000 4 346 120 136 025 191 593
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 015 000 4 923 000 9 128 000 4 388 810 143 115 222 803
Długoterminowe zobowiązania finansowe 575 000 912 000 599 000 109 874 38 689 33 489
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 339 000 808 000 691 000 179 272 139 133 175 616
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 572 000 6 735 000 10 524 000 4 775 380 414 612 431 908
Akcje zwykłe 382 000 394 000 403 000 381 333 330 802 81 114
Zyski (straty) zatrzymane 13 606 000 18 320 000 9 958 000 -2 243 520 -1 496 450 -1 006 630
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 13 854 000 19 123 000 14 145 000 2 561 380 1 174 810 1 530 240
Pasywa razem 18 426 000 25 858 000 24 669 000 7 336 750 1 589 420 1 962 150